Hydraulische Installatie

De verwarming en koel vlakken worden via een verdeler aangesloten, deze verdeler heeft verschillende functies:

  • Verdelingvanhethetewater van dewarmtebron naardeindividuele kamersen verwarmingsgroepen.
  • Hydraulischeverdeling: Elke kamer/warmte-groepmoeteen bepaalde hoeveelheidwaterkrijgen om aan de berekendewarmtebehoefte te voldoen.Het berekenenvande warmtebehoeftekan worden gedaan dooreeninstallatie advies buroofdoor ons.Op de verdeler zit een flow meter/doorstroom regelaar(1), waameede doorstroomkan worden afgelezen eningesteld.
  • Ingebruikname:Na het installeren vandewandverwarmingmoet deze wordengespoelden gevuldmet water.Daarvoor dienen de kogelkranen(2)indeaanvoer en retour.Doorspoelenwordenvuildeeltjes en lucht verwijderd uithetsysteem.
  • Ontluchten: de verdeler heeft zowel op de aanvoer als de retour balk automatische ontluchters (3), welke luchtbellen uit het systeem afscheiden.
  • Regeling: in elke verdeler uitgang zit een ventiel, die via een aandrijving geopend of gesloten word. Het signaal daarvoor krijgt de aandrijving van de kamer thermostaat.